Ochrana osobných údajov

Nachádzate sa tu

Informácie o ochrane osobných údajov

Preambula

Tento dokument upravuje právne základy, účely spracovania, spôsoby spracúvania a rozsah spracúvania osobných údajov spoločnosťou Perspective Group, s.r.o. ako aj zoznam práv dotknutých osôb. Zároveň dokument obsahuje aj základné informácie o spracovaní osobných údajov v spoločnosti Perspective Group, s.r.o.

1. Prevádzkovateľ a sprostredkovateľ

Prevádzkovateľom je spoločnosť Perspective Group, s.r.o., so sídlom Miletičova 1, 821 08 Bratislava, IČO: 45 268 762, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 61392/B (ďalej ako „Perspective Group“, alebo ako “prevádzkovateľ“). Prevádzkovateľa je možné kontaktovať telefonicky na tel. čísle +421 905 620 787 alebo e-mailom odoslaným na adresu info@perspectivegroup.sk.

Sprostredkovateľmi sú podriadení finanční agenti Perspective Group, ktorých spracúvaním osobných údajov prevádzkovateľ poveril na základe uzatvorenej zmluvy o spolupráci.
Prevádzkovateľ má určenú zodpovednú osobu v zmysle čl. 37 a nasl. Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len „Nariadenie GDPR“), ktorú je možné kontaktovať telefonicky na tel. čísle +421 905 620 787 alebo e-mailom odoslaným na adresu info@perspectivegroup.sk.

2. Rozsah spracúvaných osobných údajov

Perspective Group spracúva osobné údaje potenciálnych klientov a/alebo klientov a ich rodinných príslušníkov, oprávnených zástupcov klientov, konečných užívateľov výhod (ďalej aj ako „dotknuté osoby“) aj bez ich súhlasu, prostredníctvom podriadených finančných agentov (ďalej aj ako „PFA“) ako sprostredkovateľov.
Sprostredkovateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb na základe zmluvy uzatvorenej s Perspective Group, v mene Perspective Group, za účelom, v rozsahu a spôsobom vymedzeným v § 31 a nasl. zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o FS“). Účel a rozsah spracúvaných osobných údajov stanovuje aj § 19 a nasl. zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o AML“).

Perspective Group môže spracúvať osobné údaje dotknutých osôb:

a) bez ich súhlasu v rozsahu: meno, priezvisko, trvalý pobyt, adresa prechodného pobytu, rodné číslo, ak je pridelené, dátum narodenia, štátna príslušnosť, druh a číslo dokladu totožnosti, ak ide o fyzickú osobu vrátane fyzickej osoby zastupujúcej právnickú osobu; ak ide o fyzickú osobu, ktorá je podnikateľom, aj adresu miesta podnikania, označenie registra alebo inej evidencie, v ktorej je podnikajúca fyzická osoba zapísaná, a číslo zápisu do tohto registra alebo evidencie, zoznamu členov štatutárneho orgánu klienta, ktorý je právnickou osobou, a údajov o nich v rozsahu vyššie uvedenom, kontaktného telefónneho čísla, faxového čísla a adresy elektronickej pošty, ak ich má, dokladov a údajov preukazujúcich oprávnenie na zastupovanie, ak ide o zástupcu,

b) s ich súhlasom: pri poskytnutí osobných údajov sprostredkovateľovi Perspective Group, ktorý nie je podriadeným finančným agentom, v rozsahu kontaktných údajov dotknutej osoby za účelom poskytnutia služieb finančného sprostredkovania v zmysle podmienok Zákona o FS.

3.   Účel a právny základ spracúvania osobných údajov

Účelom spracúvania osobných údajov je:

a) poskytovanie informácií súvisiacich s činnosťou, propagáciou a so službami prevádzkovateľa,
b) poskytovanie a výkon finančného sprostredkovania zo strany Perspective Group podľa Zákona o FS,
c) identifikácia a overenie identifikácie dotknutej osoby, ochrana a domáhanie sa práv Perspective Group voči klientom, zdokumentovanie činnosti Perspective Group, výkon dohľadu, výmena informácií týkajúcich sa sprostredkovaných finančných služieb medzi Perspective Group a jeho PFA, plnenie úloh a povinností Perspective Group vyplývajúcich z iných všeobecne záväzných právnych predpisov (napr. zákon o archívoch a registratúrach, zákon o účtovníctve, Zákon o AML).

Právnym základom spracúvania osobných údajov je:

a) čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR, podľa ktorého je spracúvanie osobných údajov nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby,
b) čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR ako oprávnený záujem prevádzkovateľa,
c) čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia GDPR ako súhlas dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov, pričom tento súhlas môže dotknutá osoba kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu však nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním,
d) čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR, podľa ktorého je spracúvanie osobných údajov nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa.

4. Kategórie príjemcov a prenášanie osobných údajov

Príjemcom osobných údajov dotknutých osôb môžu byť podriadení finanční agenti Perspective Group poskytujúci finančné sprostredkovanie v zmysle Zákona o FS, finančná inštitúcia, s ktorou má dotknutá osoba záujem uzatvoriť zmluvu o poskytnutí finančnej služby a s ktorou má prevádzkovateľ uzatvorenú zmluvu o finančnom sprostredkovaní, Národná banka Slovenska, poskytovatelia IT služieb a iní dodávatelia služieb prevádzkovateľa, orgány činné v trestnom konaní, notári, advokáti, súdni exekútori, súdy a iné orgány verejnej a štátnej správy a poisťovňa, s ktorou má Perspective Group uzatvorenú zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu pri výkone finančného sprostredkovania. V prípade rozšírenia okruhu kategórií príjemcov osobných údajov dotknutých osôb bude informácia zverejnená na www.perspectivegroup.sk.

Prevádzkovateľ nezamýšľa prenášať osobné údaje dotknutej osoby do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie.

5. Doba spracúvania osobných údajov

Spoločnosť Perspective Group spracúva osobné údaje dotknutej osoby:

a) v prípade, ak pri výkone finančného sprostredkovania nedošlo k podpisu protokolu o sprostredkovaní finančnej služby a /alebo k uzatvoreniu zmluvy o poskytnutí finančnej služby, tak najviac po dobu 10 rokov od poskytnutia osobných údajov dotknutou osobou,
b) v prípade, ak pri výkone finančného sprostredkovania došlo k podpisu protokolu o sprostredkovaní finančnej služby a /alebo k uzatvoreniu zmluvy o poskytnutí finančnej služby, tak najviac po dobu 10 rokov od zániku zmluvy o poskytnutí finančnej služby,
c) v prípade, ak pri výkone finančného sprostredkovania došlo k podpisu iného dokumentu ako uvedeného v písm. b) obsahujúceho osobné údaje dotknutej osoby, tak po dobu, ktorá je uvedená v danom dokumente. Ak v danom dokumente doba spracúvania osobných údajov dotknutej osoby nie je uvedená, spoločnosť Perspective Group spracúva osobné údaje dotknutej osoby po dobu najviac 10 rokov od zániku právnych účinkov podpísaného dokumentu
d) v prípade poskytnutia súhlasu dotknutej osoby so spracúvaním jej osobných údajov, tak do odvolania súhlasu so spracúvaním jej osobných údajov, ak neexistuje iný právny základ pre ich spracúvanie.

6. Práva dotknutej osoby

Dotknutá osoba má právo:

a) požadovať prístup k osobným údajom, ktoré sa jej týkajú – požadovať či sa o nej spracúvajú osobné údaje, na aký účel sa spracúvajú, aké osobné údaje sa o nej spracúvajú, informáciu o príjemcoch, dobe uchovávania alebo kritériách jej určenia, informáciu o jej právach ako dotknutej osoby. Za opakované poskytnutie osobných údajov, o ktoré dotknutá osoba požiada, môže prevádzkovateľ účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom,
b) na opravu jej osobných údajov alebo na doplnenie neúplných osobných údajov,
c) na vymazanie jej osobných údajov alebo na obmedzenie spracúvania jej osobných údajov. Prevádzkovateľ je povinný informovať dotknutú osobu predtým, ako dôjde k zrušeniu obmedzenia spracúvania jej osobných údajov,
d) namietať spracúvanie jej osobných údajov vykonávaného na účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa,
e) kedykoľvek svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov odvolať, pričom odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním,
f) podať Úradu na ochranu osobných údajov návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov, ktorého predmetom je zistiť, či došlo k porušeniu práv fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov (§ 100 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov).

Spoločnosť Perspective Group ako prevádzkovateľ pri práci s osobnými údajmi dotknutých osôb minimalizuje používanie elektronických médií, elektronickú komunikáciu a automatizované spracúvanie dát. Z toho vyplýva, že osobné údaje dotknutých osôb prevádzkovateľ neprofiluje za účelom oslovenia klientov s ponukami.